Utbildning i

Psykosomatisk sjukgymnastik

Affektiv kroppsterapi/Psykomotorisk Fysioterapi

Affektiv/Relationell Psykoterapi